เทศบาลตำบลเวียงสระ 451 ม.4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 โทร. 077-362056 แฟกซ์. 077-363463  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   แผนพัฒนา
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   สายด่วนนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  ติดต่อเรา
แผนงาน
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   งบแสดงสถานะการเงินประจำปี
   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   เทศบัญญัติงบรายจ่าย
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สถานธนานุบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   สมาชิกสภาเทศบาล
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   กองสวัสดิการและสังคม
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชน
เทศบาลตำบลเวียงสระ
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
 
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 
 
.0
    ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเวียงสระ
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ (ดู : 32)
ขอเชิญร่วมกิจกรรมจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ดู : 28)
โครงการยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคตามเกณฑ์มาตรฐาน(Clean Food Good Taste) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 59)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (ดู : 79)
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ ๕) ๒๕๖๗ (ดู : 21)
ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู : 21)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง การรับสมัครผู้สัมผัสอาหารเข้าร่วม "โครงการยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคตามเกณฑ์มาตรฐาน (Clean Food Good Taste : CFGT.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567"  (ดู : 23)
ขอเชิญชวน พ่อแม่พี่น้อง ประชาชนทุกท่าน เข้าร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์ (ดู : 40)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ (ดู : 438)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ (ดู : 280)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลเวียงสระ
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดดอกไม้และตกแต่งสถานที่ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์และอุปกรณ์ประกอบพิธีทางศาสนา โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมแนวตลิ่งด้วยกล่องเรียงหิน บริเวณถนนเลียบคลองตาล (ช่วงด้านล่างใกล้สะพานทางหลวงฯ ๔๐๑๕) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 3)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๗๖๕ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๓๒๓ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถเทศบาลตำบลเวียงสระ เป็นห้องกองสวัสดิการสังคมและกองการศึกษา บริเวณอาคารจอดรถเทศบาลตำบลเวียงสระ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 6)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ผ ๑๒๘๐ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถเทศบาลตำบลเวียงสระ เป็นห้องกองสวัสดิการสังคมและกองการศึกษา บริเวณอาคารจอดรถเทศบาลตำบลเวียงสระ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (ดู : 7)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (สำหรับเดือน มีนาคม ๒๕๖๗) (ดู : 7)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลเวียงสระ
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมปรึกษาหารือ การจัดงานวันสงกรานต์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฎิบัติการเพื่อชุมชน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ศพด.วส. ปีการศึกษา 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเวียงสระ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการสายสัมพันธ์ผู้ปกครอง ประจำปี 2567
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลเวียงสระ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 275)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 104)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (ดู : 869)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
หนึ่งชุมชน หนึ่งผลิตภัณฑ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  หนังสือสั่งการ เทศบาลตำบลเวียงสระ
กระดานสนทนา (Q&A) เทศบาลตำบลเวียงสระ คลิ๊กที่นี่

แบบฟอร์มแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา

 

451 ม.4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190โทรศัพท์ : 077-362056 โทรสาร : 077-363463
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05841503@dla.go.th
Copyright © 2018. www.wiangsacity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ