เทศบาลตำบลเวียงสระ 451 ม.4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 โทร. 077-362056 แฟกซ์. 077-363463  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   แผนพัฒนา
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือบริการประชาชน
   สายด่วนนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  ติดต่อเรา
แผนงาน
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   งบแสดงสถานะการเงินประจำปี
   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   เทศบัญญัติงบรายจ่าย
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สถานธนานุบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   สมาชิกสภาเทศบาล
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   กองสวัสดิการและสังคม
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชน
เทศบาลตำบลเวียงสระ
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
 
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 
 
.0
    ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเวียงสระ
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ (ดู : 103)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ (ดู : 104)
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ (ดู : 75)
ชำระภาษีประจำปี 2567 (ดู : 85)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ (ดู : 46)
วันเด็กแห่งชาติ 2567 (ดู : 43)
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ (ดู : 15)
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน  (ดู : 19)
ขอขอบคุณ (ดู : 17)
คลิปวีดีโอ เชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ร่วมคัดเลือกกรรมการชุมชน ในระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2566 วัน เวลา สถานที่ ตามประกาศที่เทศบาลตำบลเวียงสระกำหนด (ดู : 19)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลเวียงสระ
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าไตรและเครื่องไทยธรรม สำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต วันวิภาวดีรังสิต ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับตกแต่งสถานที่ด้วยดอกไม้สดและผูกผ้าบริเวณงานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต วันวิภาวดีรังสิต ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์และอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับงานพิธีสดุดีและบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต วันวิภาวดีรังสิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถทัวร์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ๒ ชั้น โครงการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน แกนนำชุมชน เทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณตรงข้ามโรงพยาบาลสัตว์เวียงสระ หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 6)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลเวียงสระ
 
วันวิภาวดีรังสิต ประจำปี 2567
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ทัศนศึกษา "เขื่อนรัชชประภา"
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการ "แอโรบิค" ชุมชนเมืองคลองตาลแดนซ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการอบรมเสริมสร้างประสบการณ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการ "จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ"
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เทศกาลตรุษจีน 2567
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและความฉลาดทางอารมณ์(Triple-P)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมครูและศึกษาดูงานของ อบต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประชุมเพื่อให้ความเห็นเชิงวิชาการ กรณีเหตุร้องทุกข์การใช้สารเคมีในสวนทุเรียน ส่งผลกระทบกับสุขภาพคนในชุมชนและสถานศึกษา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2567
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลเวียงสระ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 92)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 80)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (ดู : 847)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
หนึ่งชุมชน หนึ่งผลิตภัณฑ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  หนังสือสั่งการ เทศบาลตำบลเวียงสระ
กระดานสนทนา (Q&A) เทศบาลตำบลเวียงสระ คลิ๊กที่นี่

แบบฟอร์มแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา

 

451 ม.4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190โทรศัพท์ : 077-362056 โทรสาร : 077-363463
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05841503@dla.go.th
Copyright © 2018. www.wiangsacity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ